Vakantie en verlof

Iedereen heeft recht op vakantie en verlof. Dat is belangrijk om de balans tussen je werk en privé goed te houden. Om deze balans te kunnen behouden zijn er vanuit de cao, wet-regelgeving en TWB regelingen, diverse vakantie en verlofvormen om hierin te voorzien.


In de onderstaande teksten (klik op de titel) lees je meer over het soort verlof en hoe je het aanvraagt.


Ben je afwezig? Laat je werk goed achter!

Met deze checklist laat jij je werk goed achter wanneer je afwezig of op vakantie bent. De checklist is bedoeld voor TWB mail gebruikers en Vodafone One app gebruikers. 

Vakantieverlof

Voor je vakantie, vrije (feest)dag en voor onvoorziene omstandigheden 

Het tijdig opnemen van vakantieverlof is voor iedereen van belang. Het helpt in de balans tussen jouw werk en privé en het is natuurlijk ook gewoon heel fijn om te genieten van vakantie. Het uitgangspunt is dat je je vakantieverlof opneemt in het (kalender)jaar waarin je het hebt opgebouwd. Bovenwettelijke vakantie-uren mag je inzetten als bron in het MeerKeuzeSysteem (MKS). Het aantal uren in je contract bepaalt volgens de cao het totaal aantal uren verlof waar je recht op hebt. Dit verlof is ook bedoeld voor feest- en gedenkdagen en persoonlijke gebeurtenissen, onvoorziene omstandigheden en wettelijke verplichtingen. Voor een aantal bijzondere persoonlijke gebeurtenissen gelden andere afspraken in de cao. Hierover kun je lezen in het onderdeel verlof bij bijzondere gebeurtenissen.

Hoeveel vakantie-uren heb ik nog en hoe vraag ik vakantie aan? 

In het medewerkersportaal van Nedap registreer je wanneer je vakantie-uren opneemt. Na opname vakantie-uren zal in het medewerkersportaal, na het fiatteren van deze uren, het actuele saldo zichtbaar zijn wat nog over is tot einde van het jaar of tot einde van een tijdelijk arbeidsovereenkomst in het betreffende jaar. (link naar portaal invoeren) 


De afspraken over vakantieverlof vind je terug in hoofdstuk 6 van de cao. Wij hebben dit verder uitgewerkt in de regeling Vakantieverlof, deze is te vinden in ons kwaliteitshandboek.


De belangrijke punten op een rij:

Verlof voor bijzondere gebeurtenissen

Zoals je huwelijk, maar ook bij een overlijden of het bezoek aan een (tand)arts 

Het kan voorkomen dat je door onvoorziene omstandigheden of wettelijke verplichtingen vrij moet nemen. Denk hierbij aan een huwelijk van jezelf of van een familielid, een overlijden maar ook een bezoek aan een tandarts of specialist. Je hebt dan recht op verlof en ook daar zijn je vakantie-uren voor bedoeld. Onze cao kent daarvoor een relatief hoog aantal vakantie-uren. Hou voor jezelf bij het plannen van vakantie rekening met eventuele onverwachte omstandigheden in een kalenderjaar. Dat betekent dat je niet alle vakantie-uren inplant voor vakantieopname.

De cao beschouwt een aantal zaken als een bijzondere gebeurtenis (hoofdstuk 6.6 van de cao). Wij hebben dit verder uitgewerkt in de regeling Verlof bij bijzondere gebeurtenissen.


De belangrijke punten op een rij:

Zorgverlof

Voor als je voor korte of langere tijd voor iemand uit je omgeving moet zorgen

Kortdurend zorgverlof
Als iemand in je omgeving ziek is geworden (en volgens de wet Arbeid en Zorg onder de doelgroep valt)  waarvoor jij noodzakelijke thuisverpleging en/of verzorging moet verlenen, kun je hiervoor, na overleg met jouw leidinggevende, kortdurend zorgverlof opnemen. Als de zorg door iemand anders gedaan kan worden of als er sprake is van ziekenhuisopname of thuiszorg heb je geen recht op kortdurend zorgverlof.

Je hebt recht, gedurende een periode van 12 achtereenvolgende maanden, op ten hoogste tweemaal de arbeidsduur per week. Als je 20 uur per week werkt, kun je per kalenderjaar 40 uur zorgverlof opnemen. Tijdens deze periode van verlof heb je recht op loondoorbetaling van 70%. 


Wil je kortdurend zorgverlof aanvragen via AFAS.


Langdurend zorgverlof

Je hebt recht op onbetaald verlof voor zorg in verband met een levensbedreigende ziekte of bij de noodzakelijke verzorging bij ziekte of hulpbehoevendheid van bepaalde personen. De wet schrijft voor welke personen hieronder kunnen vallen. Als de zorg door iemand anders gedaan kan worden of als er sprake is van ziekenhuisopname of thuiszorg heb je geen recht op langdurend zorgverlof.J e hebt recht, gedurende een periode van 12 achtereenvolgende maanden, op maximaal zesmaal de arbeidsduur per week. Het verlof eindigt door het verstrijken van de afgesproken termijn. Het verlof kan eerder eindigen als de persoon die je moest verzorgen overlijdt of niet meer levensbedreigend ziek is.

Je vraagt dit verlof tenminste 2 weken voordat het verlof ingaat schriftelijk aan bij je leidinggevende.


Het opnemen van onbetaald verlof kan gevolgen hebben voor de pensioenopbouw of voor je rechten in het geval van arbeidsongeschiktheid. Laat jezelf hierover goed informeren! Je kunt hiervoor terecht bij afdeling personeelszaken: personeelszaken@twb.nl.

Zorgverlof bij zeer ernstig ziekte

Aanvullend op de regeling langdurend zorgverlof op grond van de wet Arbeid en Zorg (WaZo), heb je de mogelijkheid om betaald zorgverlof op te nemen voor een aaneengesloten periode van maximaal 3 maanden als je noodzakelijke thuisverpleging en/of verzorging verleent aan je zeer ernstig zieke relatiepartner, (klein-)kind of aan (pleeg-)ouders of iemand waarmee je samenwoont. Deze regeling is bedoeld voor uitzonderlijke situaties. De arts/behandelaar heeft vastgesteld dat deze noodzaak er is en dat jij degene bent die de verpleging/verzorging daadwerkelijk zelf op zich neemt. Je  moet daartoe in staat zijn.

Het verlof eindigt door het verstrijken van de termijn van 3 maanden of doordat niet meer aan de voorwaarden voldaan wordt. De vakantie-uren die je opbouwt tijdens het zorgverlof vormen onderdeel van  het totale verlof.


Je kunt dit zorgverlof, na overleg met jouw leidinggevende, aanvragen via AFAS.

Calamiteitenverlof en kort verzuimverlof

Om je zieke kind op te halen, bij de bevalling aanwezig te zijn of met je partner naar het ziekenhuis te gaan

Als je in je privé-situatie geconfronteerd wordt met bijzondere persoonlijke of onvoorziene omstandigheden of wettelijke verplichtingen (calamiteiten- en ander kort verzuimverlof) als bedoeld in de Wet Arbeid en Zorg waardoor je je werk niet kunt verrichten, dan heb je recht op verlof en moet je daarvoor vakantie-uren opnemen. Je kunt hierbij denken aan de volgende situaties:


Je kunt, na overleg met je leidinggevende, deze vakantie-uren registreren in het medewerkersportaal.


Voor onderstaande gebeurtenissen hoef je geen vakantie-uren op te nemen:
Je kunt, na overleg met je leidinggevende, deze uren zelf registreren in het medewerkersportaal via de dagstaat (calamiteiten verlof).

Verlofvormen rondom (de geboorte van) je kind

Uitgerekende datum vastleggen

Zodra je weet dat je zwanger bent, kun je je uitgerekende datum vastleggen in AFAS. Zo zie je meteen wanneer je verlof kan beginnen. 


Zwangerschapsverlof

Je hebt recht op minimaal 16 weken verlof: 6 weken zwangerschapsverlof en 10 weken bevallingsverlof. Dit verlof wordt 100% betaald. Je bespreekt met je leidinggevende of je 4 of 6 weken voorafgaand aan de vermoedelijke bevallingsdatum met verlof wilt gaan. Kies je ervoor om 4 weken voorafgaand aan de vermoedelijke bevalling met verlof te gaan, maar word je binnen 4 tot 6 weken voor de uitgerekende bevaldatum arbeidsongeschikt, dan gaat het verlof automatisch per direct in. 


Ben je zwanger van een tweeling of meerling?
Dan kan je ervoor kiezen om tussen de 8 en 10 weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum met verlof te gaan. Ook heb je recht op minimaal 20 weken verlof. Je vraagt het zwangerschapsverlof aan via AFAS


Een zwangerschap gaat niet zoals verwacht en gepland?

Er kunnen zich in de periode van je zwangerschap en rondom de bevalling verschillende omstandigheden voordoen waar andere regelingen voor gelden. Als jou dat overkomt neem dan contact op met je leidinggevende zodat we passende en juiste afspraken kunnen maken.

Verlof rondom (de geboorte van) je kind

Je dient de geboorte van je kindje(s) door te geven in AFAS, zodra dit is gebeurd kan je verlof rondom je kind aanvragen. Onderstaand de verschillende verlofvormen rondom de geboorte van je kind, welke je bespreekbaar kan maken met je leidinggevende en/of via AFAS aan kan vragen. Ook beschrijven we de verlofvormen waar je als partner recht op hebt bij de geboorte van je kind.


Je kunt het bevallingsverlof flexibel opnemen. Direct na de bevalling neem je in ieder geval 6 weken bevallingsverlof op. Het restant bevallingsverlof (rond de 4 à 6 weken) kan je verspreid opnemen. Dit wil zeggen dat het niet aansluitend aan het bevallingsverlof verlof dient te worden opgenomen. Het verlof moet, eventueel gespreid,  binnen 30 weken na de bevallingsdatum opgenomen zijn. Dit kan je niet aanvragen via AFAS, maar hier maak je samen met je leidinggevende afspraken over. 


Aansluitend aan het bevallingsverlof kan je maximaal 4 weken onbetaald verlof opnemen. Je vraagt dit uiterlijk 3 maanden aan voor de vermoedelijke bevallingsdatum.


Je hebt 26 maal de arbeidsduur recht op onbetaald verlof tot je kind de leeftijd van 8 jaar heeft bereikt. Onder voorwaarden kan er van deze 26 weken voor 9 weken betaald ouderschapsverlof worden opgenomen (70% van het brutoloon met een max van 70% van het premieloon) tot je kind de leeftijd van 1 jaar heeft bereikt. 


Indien je een kindje hebt geadopteerd heb je ook recht op het (betaald) ouderschapsverlof. De 9 weken betaald ouderschapsverlof kan je opnemen in het eerste jaar na opname van het kind in je gezin en voor de achtste verjaardag van je kind. Het opnemen van (betaald) ouderschapsverlof kan gevolgen hebben voor je salaris, opbouw vakantieuren, pensioenopbouw of voor je rechten in het geval van arbeidsongeschiktheid. Laat jezelf hierover goed informeren.

Gedurende de eerste 9 levensmaanden van je kind heb je recht om het werk te onderbreken om in rust en afzondering je kind te voeden dan wel de borstvoeding te kolven. De onderbrekingen vinden plaats zo vaak en lang als nodig, doch gezamenlijk ten hoogste een vierde van de arbeidstijd. Je informeert jouw leidinggevende hierover.


Je hebt als partner recht op een week betaald geboorteverlof welke je dient op te nemen binnen 4 weken na de geboorte van je kind. Het geboorteverlof wordt 100% doorbetaald. De dag van de bevalling valt onder het calamiteitenverlof en valt niet in deze week.


Je hebt recht op maximaal 5 x het aantal werkuren per week betaald (70% van het brutoloon met een max van 70% van het premieloon) aanvullend geboorteverlof. Je kan hier alleen gebruik van maken als je het geboorteverlof van een week al hebt opgenomen. Je kunt het aanvullend geboorteverlof opnemen binnen 6 maanden na de geboorte van je kind.


Je hebt recht op 6 weken betaald verlof binnen een periode van 26 weken. Het verlof kan ook verspreid over 26 weken worden opgenomen. Het verlof kan worden opgenomen vanaf 4 weken voordat het kind in het gezin komt en duurt uiterlijk tot en met 22 weken na de komst van het kind.  


Tijdens het verlof ontvang je een uitkering van ongeveer 100% van het dagloon. TWB vraagt voor jou de uitkering aan bij UWV uiterlijk twee weken vóór de ingangsdatum van het verlof. Bij de aanvraag moeten documenten ter bewijs van adoptie of pleegzorg worden bijgevoegd.


Heb je vragen over de inhoud van de regeling kan je contact opnemen met personeelszaken, heb je vragen over wat het voor je salarisbetaling betekent neem dan contact op met de salarisadministratie.